Algemene Voorwaarden

 


1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.

2. Contractanten verklaren door ondertekening van de overeenkomst meerderjarig te zijn.

3. Contractanten verklaren persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.

4. Onder Artiest wordt verstaan een Chris Jolsma Karaoke Shows en/of medewerkers.

5. Chris Jolsma Karaoke Shows verplicht zich minimaal een uur voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn.

6. Chris Jolsma Karaoke Shows verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.

7. Chris Jolsma Karaoke Shows heeft het recht om het geluidsvolume te produceren dat zij noodzakelijk acht,
echter in goed overleg met de opdrachtgever. Het gebruik van een zgn.
geluidsbegrenzer waardoor een optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, is niet gewenst.
Bij aanwezigheid van andere factoren waardoor een optreden niet op gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dient de opdrachtgever dit vóór het optreden,
doch uiterlijk vóór het ondertekenen van de overeenkomst door te geven aan Chris Jolsma Karaoke Shows

8. Chris Jolsma Karaoke Shows zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.

9. Chris Jolsma Karaoke Shows zal zich houden aan pauzes van maximaal 15 minuten per uur,
tenzij met de opdrachtgever anders wordt overeengekomen.

10.

11. Zonder toestemming van Chris Jolsma Karaoake Shows zal opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.

12. De door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA), SENA en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten
komen voor rekening van de opdrachtgever.

13. De opdrachtgever zal Chris Jolsma Karaoke Shows op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegkopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.

14. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen welke bij Chris Jolsma Karaoke Shows in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden
evenals om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.

15. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn;
tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

16. De afmetingen van de benodigde ruimte dienen in overleg met de Chris Jolsma Karaoke Shows te worden vastgesteld.

17. Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d.
of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen)
verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het optreden van Chris Jolsma Karaoke Shows,
doch uiterlijk voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan Chris Jolsma Karaoke Shows.

18. Opdrachtgever zal zorgdragen dat Chris Jolsma Karaoke Shows binnen een straal van 25 meter vanaf de optreedplaats kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing nodig is, zal opdrachtgever dit verzorgen.

19. Chris Jolsma Karaoke Shows kan na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een straal van 500 meter van de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden contant in kleine coupures tijdens de feestavond afgerekend.

20. Indien Chris Jolsma Karaoke Shows gebruik moet maken van trappen (meer dan 3 treden)
om met zijn apparatuur op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is, dient opdrachtgever dit ruim van te voren aan te geven en worden er extra kosten in rekening gebracht, deze worden ter plaatse door Chris Jolsma Karaoke Shows berekend, en bedragen €3,50 per stapbare trede. Wenteltrappen zijn per definitie niet te belopen door Chris Jolsma Karaoke Shows.

21. Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit ten minste één vrije stroomgroepen 220 volt van 16 ampère. De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek.

22. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 15, 16, 18, 19 en 20, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Chris Jolsma Karaoke Shows, Chris Jolsma Karaoke Shows behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

23. Direct na afloop van het optreden dient Chris Jolsma Karaoke Shows in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen.
Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijdprijzen zijn op aanvraag). N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.

24. De maximale aanwezigheidsduur van Chris Jolsma Karaoke Shows op de locatie van het optreden bedraagt 5 uur,
bij overschrijding hiervan zal een vastgestelde meerprijs per uur door de artiest worden berekend.
Deze meerprijs dient contant, direct na het optreden, te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen.
N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.

25. Voor openluchtoptreden geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur,
instrumenten en/of andere bezittingen van Chris Jolsma Karaoke Shows door weersomstandigheden.
In de tent of overkapping dient tevens een aangename en werkbare temperatuur te heersen en er dient een deugdelijk,
waterpas gelegen podium aanwezig te zijn. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.

26. Indien een openluchtoptreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden,
of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van Chris Jolsma Karaoke Shows en de opdrachtgever, (waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van Chris Jolsma Karaoke Shows doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

27. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd,
dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume,
dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

28. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen,
gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt is Chris Jolsma Karaoke Shows gerechtigd het optreden te staken, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. De schade zal tevens verhaald worden bij de opdrachtgever.

29. Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het
overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.

30. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan Chris Jolsma Karaoke Shows geschieden.

31. Bij annulering worden de kosten berekend.

De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct op eisbaar.

Bij annulering binnen:

Twee (2) dagen of korter - 100%

Meer dan Twee (2) dagen - 50%

Meer dan Een (1) maand - 25%

32. Betaling van het honorarium aan Chris Jolsma Karaoke Shows geschiedt contant voorafgaande aan het optreden bij optredens op Privé basis.

33. Voor bedrijven en instellingen geldt dat de betaling van het honorarium van Chris Jolsma Karaoke Shows geschiedt per bank of giro.
Deze betaling dient uiterlijk 14 dagen na het optreden te zijn ontvangen op de bankrekening van Chris Jolsma Karaoke Shows Tenzij anders overeengekomen.

34. Restitutie wordt nimmer verleend in het geval dat het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.

35. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt Chris Jolsma Karaoke Shows zich het recht voor
om het optreden geen doorgang te laten vinden, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling
van het volledige overeengekomen honorarium.

36. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Chris Jolsma Karaoke Shows die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.

37. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.

38, Bij ondertekening van de overeenkomst zal de oorspronkelijke inhoud rechtsgeldig blijven. Wijzigingen zijn dus niet geldig.

39. Contracten/overeenkomsten kunnen en mogen slechts en enkel gewijzigd worden door Chris Jolsma Karaoke Shows.
Het contract zal dan opnieuw worden opgemaakt en toegezonden aan de contractant

40. Informatie op de website van Chris Jolsma Karaoke Shows, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten),
mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd
zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Chris Jolsma Karaoke Shows.
Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

43. Vergoedingen en betalingen

43.1 Contractant is aan Chris Jolsma Karaoke Shows de bedragen verschuldigd volgens de overeengekomen vergoedingen als vermeld in de overeenkomst.

43.2 De vergoedingen zijn voor zover niet anders vermeld dan in Euro’s (€) exclusief 6% BTW.

43.3 Chris Jolsma Karaoke Shows is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen.

43.4 Betalingen dienen te geschieden zoals in punt 33 en 34 Bestel en betaalconditie vermeld zijn.

43.5 Indien Contractant niet heeft betaald, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

43.6 Vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag
en is Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke verschuldigd. Voor de buitengerechtelijke kosten
is Chris Jolsma Karaoke Shows gerechtigd Contractant 25% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen met een minimum van Euro 50,-

Eveneens zal er 10% van de totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht.
De aanmaningen worden elke elf werkdagen met herhaling verstuurd.

43.7 Contractant is niet gerechtigd betaling van door Chris Jolsma Karaoke Shows in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
Powered by EMF
Report Abuse

 

Chris Jolsma

Karoke show Chris Jolsma Zanger, Entertainer, DJ, Drive In show